Правила прийому

 Правила зарахування до Криворізького ліцею №129

 Загальні  положення

Зарахування дітей до 5-10  класів Криворізького ліцею №129 здійснюється на вільні місця на конкурсній основі згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №367 від 16.04.18 р. «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» та Статутом КЛ №129.

Кількість вільних місць в закладі розраховується за нормативом наповнюваності класів в  межах спроможності закладу, і складає 30 учнів.

У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця  проживання.

Конкурсні  випробовування здійснюються на безоплатній основі.

Право першочергового зарахування, в разі відсутності конкурсу, мають діти, що є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в КЛ №129, чи є дітьми працівників закладу.

Зарахування до гімназії

Для зарахування до 5 класу КЛ №129 заяви батьків, або осіб, що їх заміняють на ім’я директора подаються до 31 травня включно.

У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв не перевищує загальної кількості місць у п’ятих класах, конкурсний відбір не проводиться і 1 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну кількість місць у п’ятому (п’ятих) класі (класах) закладу освіти, до 1 червня включно КЛ №129 оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір проводиться до 11 червня. Наказ про зарахування видається до 15 червня включно.

Після 15 червня зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) відбувається за результатами конкурсного відбору.

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється на сайті закладу  не пізніше ніж через три робочих дня з дня його проведення.

Для учнів четвертих класів шкіл міста, на підставі заяв батьків, в гімназії можуть бути організовані підготовчі курси. Курси проводяться з наступних предметів: українська мова, математика, англійська мова. Заняття курсів проводяться на добровільній безоплатній основі. Учні, що відвідують курси мають право на позачергове зарахування на підставі результатів підсумкових контрольних робіт.

До 6-9 класів гімназії переводяться всі учні, відповідно, 5-8 класів КЛ №129, які не виявили намір припинити навчання і не були відраховані.

Зарахування до 6-9 класів на вільні місця відбувається за результатами конкурсного відбору.

До участі в конкурсі до 6-9 класів допускаються учні на підставі  особистої заяви одного з батьків, що подається на уд’я директора (при наявності вільних місць).

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється на сайті закладу  не пізніше ніж через три робочих дня з дня його проведення.

Зарахування до ліцею

Зарахування до 10 класу КЛ №129 відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу, які не виявили намір припинити навчання і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються шляхом конкурсу.

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється на сайті закладу  не пізніше ніж через три робочих дня з дня його проведення.

Організація конкурсу

Рішення про проведення конкурсу оприлюднюється  не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та містить інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань.

Конкурс (основні вступні випробування) завершується впродовж двох тижнів з дня його оголошення. Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу.

До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 10-11 (12) класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, що і основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів.

Порядок вступу КЛ №129 та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його керівником.

Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань оприлюднюються в закладі освіти та на його веб-сайті не менше ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.

Конкурс з зарахування до КЛ №129 проводиться з дотриманням принципів академічної доброчесності, публічності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

Відео- та/або удіо фіксація конкурсу (або окремих вступних випробувань) може здійснюватися за рішенням педагогічної ради чи керівника закладу освіти. У випадку проведення вступного випробування в усній формі, заклад освіти забезпечує його удіо фіксація.

За письмовим клопотанням одного з учасників конкурсу (одного з батьків) відео- та/або удіо фіксація конкурсу (або окремих вступних випробувань) здійснюється в обов’язковому порядку.

Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань — предметні комісії за кожним з предметів.

Склад конкурсної і предметних комісій затверджується директором. Один і той же педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більш ніж однієї комісії.

Види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання схвалюються педагогічною радою КЛ №129 та затверджуються директором.

Вступні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

Конкурсні випробування проводяться в письмовій формі.

Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників мають відбуватися, як правило, в один день.

Не допускається застосовування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

Роботи учасників конкурсу та також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у закладі не менше одного року.

Результати усного випробування оголошуються не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення.

Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до КЛ №129 у порядку черговості згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань.

Списки учасників конкурсу оприлюднюються у приміщенні закладу.

Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії щодо результатів їх випробувань, може звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.

Формування колективів п’ятих класів здійснюється заступником директора з навчальної  роботи та директором ліцею.

Зарахування учнів до 6-10 класів здійснюється згідно з вакансіями та вибраним профілем навчання.

Класні списки учнів 5-х та 10-х класів вивішуються  25 – 28 серпня, після цього  проводяться установчі батьківські збори.

Відрахування учнів

Із КЛ №129 відраховуються учні, які:

  1. Здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту;
  2. Зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;
  3. Переводяться до іншого закладу освіти;
  4. Вибувають на постійне місце проживання за межі України.

Відрахування із зазначених підстав здійснюється шляхом видачі відповідного наказу керівником закладу освіти.

Про відрахування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування КЛ №129 невідкладно повідомляє відповідну службу у справах дітей.

За рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора можуть бути відраховані учні 5-8 класу та 9 класів, яких було зараховано до закладу за результатами конкурсу і які здобули початковий результат (1,2 чи 3 бали) чи не здобули жодного результату річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації з одного з предметів, що ними вивчалися поглиблено відповідно до освітньої програми та навчального плану КЛ №129.

Про можливе відрахування батьки дитини та орган управління освітою за місцем проживання учня інформуються у двотижневий строк до можливого відрахування.

Рішення про відрахування із КЛ №129 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування.

Переведення учнів до іншого закладу освіти відбувається за сприяння відповідного органу управління освітою.